فراخوان شناسايي و بكارگيري نيروهاي متخصص و توانمند براي پست هاي مديريتي

شركت ارتباطات زيرساخت در راستاي اجراي اهداف و چشم انداز سازماني خود و پيرو سياست هاي دولت تدبير و اميد و تأكيدات مقام عالي وزارت مبني بر رعايت شايسته سالاري در انتخاب و انتصاب مديران، در نظر دارد از بين نيروهاي متعهد، متخصـص و توانـمند و با رعـايت شرايـط و ضوابـط زير اقدام به بكارگيري نيرو براي پست هاي مديريتي زير نمايد:

پست مديريتي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مديركل طرح و توسعه شبكه

ليسانس و بالاتر

كليه گرايش هاي مهندسي برق و كامپيوتر

معاون دفتر حقوقي

ليسانس و بالاتر

كليه گرايش هاي حقوق

 

شرايط و ضوابط مورد نظر :

  • كارمند رسمي يا پيماني يكي از دستگاه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يا قرارداد كار معين شركت ارتباطات زيرساخت
  • داشتن حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي (براي كاركنان زن و كارمندان كمتر از 15 سال خدمت، حداقل سابقه مورد نياز 4 سال مي باشد)
  • داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در سطح پست سازماني رئيس اداره / رئيس گروه يا بالاتر (براي كاركنان زن و كارمندان كمتر از 15 سال خدمت، حداقل سابقه مورد نياز 2 سال مي باشد)
  • در شرايط مساوي، اولويت با كاركنان شركت ارتباطات زيرساخت، زنان و افراد كمتر از 45 سال خواهد بود.
  • متقاضيان مي توانند، رزومه خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 22/12/96 از طريق پست الكترونيكي به آدرس SHAHKOOH@TIC.IR ارسال نمايند.

 

×