• مرکز تماس مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت
    شماره تلفن: ۱۵۸۸
  • سال ۹7
    حمایت از کالای ایرانی
  • شرکت ارتباطات زیرساخت
    متولی شبکه های «مادر مخابراتی»