میزان رضایت شما از پرتال شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟نتایج نظرسنجی :
خیلی زیاد
( 22.2% )
زیاد
( 21.6% )
متوسط
( 20.7% )
کم
( 35.4% )