میزان رضایت شما از پرتال جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟نتایج نظرسنجی :
خیلی زیاد
( 21.8% )
زیاد
( 22.2% )
متوسط
( 21.2% )
کم
( 34.8% )