مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 149 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمانشاه

مزایده

99/6

زیرساخت

زیرساخت

 

آگهی مزایده شماره 99/6

با شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۰5  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 149 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمانشاه را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند.علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·     زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً ازساعت08:00روزدوشنبه مورخ26/08/99 تا ساعت19:00روز سه شنبه مورخ04/09/99به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·     مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسناد مبلغ 500.000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·   نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزدوشنبه مورخ26/08/99 تا ساعت14:30روزچهارشنبه مورخ05/09/99 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده ازسامانه به نشانی: کرمانشاه - خیابان شهید بهشتی - بلوار بنت الهدی صدر - جنب بیمه دانا - اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان کرمانشاه مراجعه و با هماهنگی (تلفن: 38243131-083) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر ویک نفرهمراه)

·     زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده راتاساعت14:00روزدوشنبه مورخ17/09/99به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسنادامورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودراتاساعت14:00همان روز(دوشنبه مورخ17/09/99)درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·     تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ280.000.000 ریال (دویست وهشتاد میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.

·     بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ازساعت10:30روزسه شنبه مورخ 18/09/99 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 8 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق817 می باشدضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانندبه سایتWWW.TIC.IRمراجعه ویابا شماره تلفن88112154تماس حاصل نمایند.

توضیحات: باتوجه به اینکه وزن اقلام مزایده مشخص نیست و بصورت حدودی اعلام شده لذامزایده براساس واحد وزنی(یک کیلو گرم)برگزارمی گردد ومزایده گران می بایست پیشنهاد خود را براساس یک کیلوگرم کل اقلام مزایده ارسال نمایند.که پس ازبازگشایی وتعیین نفر برنده،وزن دقیق مشخص می شودومتعاقباً بعداز خروج اقلام مورد مزایده،تسویه حساب نهایی انجام وتضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای لازم به وی مسترد می گردد.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت