مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 68 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده و اسقاط موجود در مجتمع انبار8خلیج فارس

مزایده

99/4

زیرساخت

زیرساخت

با شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۰4  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد68 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده و اسقاط موجود در مجتمع انبار8خلیج فارس را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند.علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·     زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً ازساعت08:00روزسه شنبه مورخ22/07/99 تا ساعت19:00روز چهارشنبه مورخ30/07/99به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·     مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسناد مبلغ 900.000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·     نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزچهارشنبه مورخ23/07/99 تا ساعت14:30روزشنبه مورخ03/08/99 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی:تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.

·     زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت14:00روزشنبه مورخ10/08/99 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت14:00همان روز(روزشنبه مورخ10/08/99) درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·     تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ192.850.000ریال (یکصدونود ودو میلیون وهشتصدوپنجاه هزار ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.

·     بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ازساعت09:30روزیکشنبه مورخ 11/08/99 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات  بیشتر میتوانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت