مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید 20 دستگاه پکیج 20تن بالا زن وپائین زن

مناقصه

99/1

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق  قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به خرید 20 دستگاه پکیج 20تن بالا زن وپائین زن  با برآورد 000/000/000/ 71ریال( هفتادویک  میلیارد  ریال )  از طریق  برگزاری  مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده) اقدام  وخرید  فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز صلاحیت در زمینه  ساخت وتولید پکیج از وزارت صنعت ومعدن وتجارت با اعتبار کافی به لحاظ زمانی و  مرتبط با موضوع مناقصه باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت: 2099001022000006

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه سوم، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ2.700.000 ریال  (دو  میلیون هفتصدهزار ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط      مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:  از روز یکشنبه  مورخ12/05/99 تا ساعت 19 روز یکشنبه  مورخ 19/5/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 3.550.000.000 ریال(سه میلیاردوپانصدو پنجاه میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تاساعت00/14 روز دوشنبه  مورخ 03/06/99  تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نمایند.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ 03/06/99 در سامانه ستاد ثبت نمایند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 9:30روزسه شنبه مورخ 04/06/99در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت