مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نگهداری و بازپیرائی فضای سبز

مناقصه

99/3

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور ارائه خرید خدمات نگهداری و باز پیرائی فضای سبز با برآورد 58.100.000.000 ریال( پنجاه و هشت میلیاردو یکصدمیلیون ریال ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان و بصورت فشرده اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوزصلاحیت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی با اعتبار کافی به لحاظ زمانی باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2099001022000003
نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88465242
بهای فروش اسناد : مبلغ 3.500.000 ( سه میلیون و پانصد ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: ازساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ 29/2/99 تا ساعت 19روز سه شنبه مورخ 6/ 3/99
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 2.905.000.000ریال(دو میلیاردو نهصدو پنج میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 21/3/99 تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 21/3/99 در سامانه ستاد ثبت نمایند.
زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 21/3/99 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت