مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

بیمه آتش سوزی و......دارائیهای شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه

99/10

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت انجام خدمات بیمه آتشسوزی،سیل،زلزله،طوفان،صاعقه، انفجار،گردباد و رانش ، دارائیهای شرکت ارتباطات زیرساخت با برآورد 17.078.832.372 ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری سلامی باشند در قالب قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) : 2099001022000005

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه سوم، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ 1.000.000ریال ( یک میلیون ریال ) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده و پرینت فیش واریزی را به شماره دورنگار فوق ارسال نمایند.

زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز یکشنبه مورخ 15/4/99 تا ساعت 19 روزشنبه مورخ 21/4/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 853.941.619  ریال(هشتصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و ششصد و نوزده ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی (مطابق نمونه پیوست اسناد مناقصه)ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وآن را در سامانه ستاد ثبت واصل ان را در پاکت آن رادر پاکت در بسته حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1/5/99 تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1/5/99 در سامانه ستاد ثبت نمایند.

زمان و محل بررسی پیشنهادات : ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 4/5/99 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

-شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.


شرکت ارتباطات زیرساخت