مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام خدمات ​ مقاوم سازی و بازسازی ساختمان PC سر پل ذهاب

مناقصه

تجدید 98/89

زیرساخت

زیرساخت

 

 شماره ثبتی در سامانه ستاد 2098001022000104

        شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور انجام خدمات   مقاوم سازی و بازسازی ساختمان PC  سر پل ذهاب با برآورد 73.049.567.124 ریال ( هفتاد و سه میلیارد و چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و یکصد و بیست و چهار ریال ) اقدام و خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه و ساختمان و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات با اعتبار کافی از لحاظ زمانی باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید .لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیر ساخت به نشانی خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان-
 روبروی خیابان  شهید قندی
ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت دورنگار 88466779

           2- بهای فروش اسناد: مبلغ 3.500.000 ریال ( سه میلیون و پانصد هزار ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

           3 - مهلت فروش اسناد و دریافت اسناد از سامانه ستاد: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 13/12/98 لغایت ساعت19 روز دوشنبه  مورخ 19/12/98

            4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:    مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مبلغ 3.428.991.342ریال ( سه میلیاردو چهارصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و نود و یک  هزار و سیصد و چهل و دو ریال ) می باشد که مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکی غیر قابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیر ساخت و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را حداکثر تا ساعت 16 روز دو شنبه مورخ 18/1/99  در پاکت دربسته به نشانی: خیابان شریعتی بالاتر از چهاراه قدوسی نرسیده به سیدخندان ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت طبقه همکف- واحد فروش اسناد تحویل نموده و رسید دریافت نماید.

         5- آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهادات خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در سامانه تا ساعت 16 روز دو شنبه  مورخ 18/1/99 در سامانه ثبت نمایند.

        6- زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی : ساعت 9:30 روز سه شنبه  مورخ 19/1/99 در محل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اتاق 1509  ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

        توضیح : با عنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت . بر این اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب ننمایند ، مورد بررسی قرار نمی گیرد و پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود و شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچگونه مسئولیتی را ندارد .

 

شرکت ارتباطات زیرساخت