مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید وتامین تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان بومی

مناقصه

99/5

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات  زیرساخت  در نظر دارد  مطابق  قانون  برگزاری  مناقصات  و آئین  نامه  اجرایی  بند ج  ماده 12  قانون  برگزاری  مناقصات  نسبت   به  برگزاری  مناقصه  عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده)   به منظور خرید وتامین تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان بومی  با  برآورد   1.340.685.000.000 ریال (یک هزارو سیصد و چهل میلیاردو ششصدو هشتاد وپنج میلیون ریال)  اقدام وخرید فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای حداقل رتبه یک شبکه دادهای رایانه ایی و مخابراتی با اعتبار کافی به لحاظ زمانی  باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت :  2099001022000001

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ 45.000.000ریال( چهل وپنج میلیون ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط         مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:    ازساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 10/2/99 تا ساعت 19روز دوشنبه  مورخ15/2/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 25.106.850.000 ریال   (بیست وپنج میلیاردو یکصدو شش میلیون هشتصد وپنجاه هزار ریال   ) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت  12 روز سه شنبه مورخ 30/2/99به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل نموده ورسید دریافت نمایند

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت  12روز  سه شنبه مورخ 30/2/99 در سامانه ستاد ثبت نمایند

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت  15روز سه شنبه مورخ30/2/99در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت