مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 113 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمان

مزایده

99/2

زیرساخت

زیرساخت

مزایده شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۰2  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

فروش 113 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمان

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد فروش 113 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمان را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره مرکزتماس41934 یا57895000 تماس حاصل نمایند ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

·        زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ06/02/99 تا ساعت19:00روزسه شنبه مورخ16/02/99 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·        مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 800.000 ریال (هشتصدهزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·        نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ 07/02/99 تا ساعت14:00روزچهارشنبه مورخ 17/02/99 می باشدکه مزایده گران می بایست پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده ازسامانه آدرس:کرمان،خیابان عدالت،مجتمع مخابراتی شهید قطبی نژاد،جنب فرمانداری،شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان مراجعه وبا هماهنگی (تلفن تماس: 32236400-034) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر ویک نفرهمراه)

·        زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت14:00روزیکشنبه مورخ28/02/99 به نشانی تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت14:00همان روز (روزیکشنبه مورخ28/02/99) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·        تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار190,000,000ریال(یکصدونودمیلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده)معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگروغیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق الذکر(واحد فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات) تحویل نمایند.

·        بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10:30 روزدوشنبه مورخ 29/02/99 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های تهران88112154 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت