مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

مقاوم سازی و باز سازی SC2 شیراز

مناقصه

98/93

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی حسب مفاد آیین نامه اجرایی بند اجرایی بند ج ماده 12 به منظور انجام خدمات مقاوم سازی و بازسازی SC2 شیراز با برآورد قیمت 18/264/740/497 ریال اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوزفعالیت پیمانکاری حداقل رتبه5 ابنیه و ساختمان ازسازمان برنامه وبودجه ودارا بودن ظرفیت آزادکاری می باشند واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) : 2098001022000100

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 15، دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مبلغ 1.500.000 ریال (یک میلیون وپانصد هزارریال) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده و پرینت فیش واریزی را به شماره دورنگار فوق ارسال نمایند.

زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: شروع فروش اسناد ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 03/12/98 و پایان فروش اسنادساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 08/12/98 می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 913.237025ریال (نهصدوسیزده میلیون و دویست وسی وهفت هزار و بیست وپنج ریال) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی ارائه نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 24/12/98 در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاررا نیز حداکثر تا زمان فوق به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.

زمان و محل بررسی پیشنهادات : ساعت 15 روز شنبه مورخ 24/12/98 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت