مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید باتری های ساکن سرب اسید نوع سیلد به همراه خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی

مناقصه

98/13 تجدید

زیرساخت

زیرساخت

(خرید باتری های ساکن سرب اسید نوع سیلد به همراه خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی)

 

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد به منظور خرید باتری های ساکن سرب اسید نوع سیلد به همراه خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی مطابق با آئین نامه اجرایی بند " ج " ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری تشریفات مناقصه عمومی با برآورد 80.000.000.000 ریال اقدام نماید . لذا از کلیه تولیدکنندگان متقاضی مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر و دارای مجوز تولید از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا تامین کنندگانی که دارای نامه رسمی از تولید کنندگان باتری بعنوان نماینده فروش بوده دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند . 

واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات  بیشتر به   نشانی   www.setadiran.ir    مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

1-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه همکف، دورنگار : 88466779   تلفن : 27-88113526

2- بهای فروش اسناد : 2.500.000 ریال با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:


3- شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2098001022000084

 4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 3.568.000.000  ریال(سه میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.

5- نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

6-زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از ساعت 9 صبح روزشنبه مورخ 5/11/98 تا ساعت 19 روزپنجشنبه مورخ10/11/98.

7- آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت16روز سه شنبه مورخ 29/11/98 در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را حداکثر تا ساعت 10 همان روز  به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.

8- زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: از ساعت9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/11/98  درمحل امور هماهنگی  کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهادات مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود و شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

                                                            شرکت ارتباطات زیرساخت