مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام خدمات موزع ، کارگر انبار و راننده لیفتراک

مناقصه

98/88

زیرساخت

زیرساخت

 

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق  قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری  مناقصه عمومی یک  مرحله ای پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران  به منظور انجام  خدمات  موزع ، کارگر انبارو راننده لیفتراک   با برآورد 000/000/000/ 108ریال( یکصدو هشت  میلیارد  ریال )  اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز صلاحیت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه می باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت 2098001022000083

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ4.000.000ریال  (چهار میلیون  ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: ازساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 2/11/98 تا ساعت 19روز سه شنبه   مورخ  8/11/98

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 4.128.000.000ریال (چهار  میلیاردویکصدو بیست  و هشت  میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت  14 روز  یکشنبه مورخ 27/11/98 در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را حداکثر تا ساعت 14 همان روز  به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت  15روزیکشنبه  مورخ 27/11/98 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت