مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش126 قلم شامل انواع لوازم اداری،آهن آلات وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده و اسقاط

مزایده

98/4

زیرساخت

زیرساخت

مزایده شماره  1098001022000006 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

فروش126 قلم شامل انواع لوازم اداری،آهن آلات وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده و اسقاط

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد126 قلم شامل انواع لوازم اداری،آهن آلات وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقردرمجتمع انبارهای خلیج وکردان را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند.علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·      زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ21/10/98 تا ساعت16:00روزچهارشنبه مورخ25/10/98 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·      مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 700.000 ریال (هفتصدهزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·      نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ22/10/98 تا ساعت16:30 روز شنبه مورخ28/10/98       می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی: تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.

·      زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزدوشنبه مورخ07/11/98 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روز دوشنبه مورخ07/11/98) درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·      تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده مبلغ 94.000.000 ریال می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.

·      بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت09:30 روزسه شنبه مورخ 08/11/98 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات  بیشتر میتوانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.

 

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت