مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید 200 کبلومتر کابل 48 رشته + 160 کیلومتر کابل 12 رشته NZDSF خاکی با تار فوجیکورا

مناقصه

98/16

زیرساخت

زیرساخت

        شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد به منظور خرید 200 کیلومتر کابل 48 رشته و 160 کیلومتر کابل 12 رشته NZDSF خاکی با تار فوجیکورا مطابق با آئین نامه اجرایی بند " ج " ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به شناسایی تامین کنندگان و ارزیابی کیفی ایشان اقدام نماید . لذا از کلیه تولیدکنندگان متقاضی مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر که دارای پروانه تولید و بهره برداری کابل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند و یا تامین کنندگانی که دارای نامه رسمی از تولید کنندگان کابل نوری بعنوان نماینده فروش بوده دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .  

 واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات  بیشتر به   نشانی   www.setadiran.ir    مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

1-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه همکف، دورنگار : 88466779   تلفن : 27-88113526

2- بهای فروش اسناد :  5.500.000 ریال .

3- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2098001022000081

 4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 3.768.000.000 ریال(سه میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.

5- نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

6-زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از ساعت 16روز سه شنبه مورخ 17/10/98 تا ساعت19روز چهارشنبه  مورخ 25/10/98

7- آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت16روز یکشنبه مورخ13/11/98  در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را حداکثر تا ساعت 10 همان روز  به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.

8- زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز دوشنبه  مورخ 14/11/98 درمحل امور هماهنگی  کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

9- مبلغ برآورد خرید : مبلغ برآورد خرید معادل 90.000.000.000 ریال می باشد .

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهادات مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود و شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

                                                                                                         شرکت ارتباطات زیر ساخت