مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام خدمات نیرو رسانی وتجهیز وراه اندازی پست برق مرکز ​PCنائین

مناقصه

98/تجدید ت 15

زیرساخت

زیرساخت

انجام خدمات نیرو  رسانی  وتجهیز وراه اندازی پست برق مرکز  PCنائین

 

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (باارزیابی کیفی به روش ساده )به منظور انجام خدمات نیرو  رسانی  وتجهیز وراه اندازی پست برق مرکز  PCنائین با برآورد قیمت 7.000.000.000ریال  اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوزفعالیت پیمانکاری با حداقل رتبه 3 در رشته برق از سازمان برنامه وبودجه  با اعتبارکافی از لحاظ زمانی در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) : 2098001022000080

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ 1.500.000ریال (یک میلیون وپانصد هزارریال) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تاریخ  شروع فروش  اسناد  از روز شنبه مورخ07/10/98 و پایان فروش اسنادساعت 19روزپنج شنبه مورخ12/10/98 می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار350.000.000ریال (سیصدوپنجاه میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست ) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت (ستاد) بارگذاری  نمایند

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت16روزسه شنبه مورخ24/10/98در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاررا نیز حداکثر تا ساعت16 همان روز   به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.

زمان و محل بررسی پیشنهادات (پاکتهای ارزیابی کیفی ،الف،ب وج): ساعت 30/9صبح روز چهارشنبه  مورخ 25/10/98در محل  امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                                         

شرکت ارتباطات زیرساخت