مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 12دستگاه خودروی سواری و وانت قابل شماره گذاری

مزایده

98/7

زیرساخت

زیرساخت

مزایده شماره 1098001022000005 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

فروش 12دستگاه خودروی سواری و وانت قابل شماره گذاری

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد12دستگاه خودروی سواری و وانت  قابل شماره گذاری را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با مرکزتماس41934 یا 57895000 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

·      زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ07/10/98 تا ساعت16:00روزشنبه مورخ14/10/98 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·      مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 800.000 ریال (هشتصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·      نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ08/10/98 تا ساعت16:00روزچهارشنبه مورخ18/10/98 می باشدکه مزایده گران می بایست پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده درسامانه ، به نشانی:تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهیدقندی،ورودی 17 شرکت ارتباطات زیرساخت،محوطه بی سیم،اداره نظارت برامورترابری (تلفن هماهنگی: 88113812 ) مراجعه تاهماهنگیهای لازم جهت بازدید فردشرکت کننده ویک نفرهمراه از خودروهای موردمزایده انجام گردد.

·      زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ28/10/98 به نشانی تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگوی،اطاق فروش اسنادکمیسیون معاملات، تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روز شنبه مورخ28/10/98) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·      تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده:مبلغ تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار مزایده برای هرخودروبه شرح جدول ذیل می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبالغ مذکور را بابت هرخودرو به صورت نقدی به حساب شماره IR840100004001048306374554 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت ارتباطات زیرساخت واریزویا معادل آن یک فقره ضمانتنامه بانکی (مطابق بندج-8 شرایط مزایده) قابل تمدیدوغیرقابل انتقال با حداقل سه ماه اعتبارازتاریخ صدور ارائه نمایدوتصویر واریزنامه ویا ضمانتنامه را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل آن را بهمراه کلیه اسناد مزایده به نشانی فوق الذکرواحد فروش اسنادکمیسیون معاملات،تحویل نمایند.

نوع خودرو

مبلغ تضمین بابت هرخودرو

سواری پراید

20.000.000ریال

سواری پژو GLX405

30.000.000ریال

نیسان پیکاپ دوکابین Nissan Pickup

70.000.000ریال

شایان ذکراست براساس ماده14-2شرایط مزایده، اعاده تضمین مزایده گرانی که مبلغ تضمین را بصورت نقدی به حساب فوق الذکر واریز نموده اند پس از انجام مراحل اداری و طی35روزکاری به حساب آنها عودت می گردد.

·      بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10:00 روزیکشنبه مورخ29/10/98 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت