مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 957 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط استان آذربایجان شرقی

مزایده

98/6

زیرساخت

زیرساخت

مزایده شماره  1098001022000004 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

فروش 957 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط استان آذربایجان شرقی

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد957 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مراکز زیرساخت استان آذربایجان شرقی را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره مرکزتماس41934 یا57895000 تماس حاصل نمایند ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

·      زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ07/10/98 تا ساعت16:00روزشنبه مورخ14/10/98 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·      مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 600.000 ریال (ششصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·      نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ 08/10/98 تا ساعت16:00روزچهارشنبه مورخ 18/10/98 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده،به نشانی: تبریز - انتهای زعفرانیه- فلکه دانش- نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت آذربایجان شرقی مراجعه و با هماهنگی (تلفن تماس: ۳۳۲۹۲۹۵۰-041) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر ویک نفرهمراه)

·      زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ28/10/98 به نشانی تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ28/10/98) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·      تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار186,000,000ریال(یکصدوهشتادوشش میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده)معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگروغیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق الذکر(واحد فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات) تحویل نمایند.

·      بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10:00 روزیکشنبه مورخ 29/10/98 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های تهران88112154 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت