مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 30 قلم لوزام و تجهیزات تغذیه نیرو خارج از رده و اسقاط استان خراسان رضوی

مزایده

حراج استان خراسان رضوی

زیرساخت

زیرساخت

آگهی شماره  3098001022000015 سامانه تدارکات الکترونیک دولت

فروش 30 قلم لوزام و تجهیزات تغذیه نیرو خارج از رده و اسقاط استان خراسان رضوی

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط شامل تجهیزات تغذیه نیرو و لوازم متعلقه موجود در استان خراسان رضوی را ازطریق حراج آنلاین عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند. خریداران می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی با مرکز 41934(تهران تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند)

زمان انتشاردرسامانه: از ساعت 08روز شنبه مورخ 18/08/98 تا ساعت10روز سه­شنبه مورخ 27/08/98 میباشد.

 نحوه بازدید از اقلام: خریداران می بایست ازساعت08:30روزشنبه مورخ18/08/98 تاساعت 15روز دوشنبه مورخ 26/08/98 به نشانی: مشهد، جاده شاندیز، ایستگاه ویرانی، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی (تلفن هماهنگی 36098888-051 و آقای محمدزاده 09153310889) مراجعه تا هماهنگی های لازم جهت بازدید ازاقلام مورد مزایده انجام گردد.

تضمین شرکت در حراج: ضمانت شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ75.000.000ریال(هفتاد وپنج میلیون ریال) می باشدکه می بایست مزایده گران درزمان شرکت درحراج بصورت آنلاین به حساب این شرکت واریز نمایند

زمان برگزاری حراج: ازساعت8 تاساعت 10 روز سه شنبه مورخ 27/08/98 بصورت آنلاین ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد

شرایط عمومی:  شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا برنده مزایده مکلف است پس از اعلام مجری مزایده از طریق سامانه ستاد، حداکثر ظرف مدت هفت (7) روزکل وجه مبلغ پیشنهادی بعلاوه 9%مالیات برارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نماید وظرف هفت (7) روزکاری پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و درغیراینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور وخروج اقلام مورد مزایده از انبار درمهلت های مذکور و به هرعلت عدول نماید، کل مبلغ واریزی وتضمین وی به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد ومزایده گرحق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. بدیهی است متعاقباً بعد ازخروج اقلام موردمزایده ، تسویه حساب نهایی انجام می گردد و همچنین تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای لازم به وی مسترد می گردد مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 88112154 (تهران) تماس حاصل نمایند.

                                                                                             شرکت ارتباطات زیرساخت