مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش73 قلم شامل انواع لوازم اداری،آهن آلات وتجهیزات مخابراتی و 11دستگاه لیفتراک خارج ازرده و اسقاط

مزایده

98/3

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده شماره 3/98
مزایده شماره ۱۰۰۹8۱۰۲۲۰۰۰۰۰2 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
فروش73 قلم شامل انواع لوازم اداری،آهن آلات وتجهیزات مخابراتی و 11دستگاه لیفتراک خارج ازرده و اسقاط
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد305 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مجتمع انبارهای خلیج وساختمان ناصرخسرو(تلکس سابق) را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتیWWW.SETADIRAN.IR و به شرح جدول ذیل بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 تماس حاصل نمایند .
شماره پارتی موضوع محل استقرار اقلام مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار
1 فروش72 قلم انواع لوازم اداری،آهن آلات وتجهیزات اسقاط مجتمع انبارهای شماره8 خلیج وکردان 380.000.000ریال
2 فروش 1 قلم شامل حدود 65 تن انواع آهن آلات وآلومینیوم اسقاط محوطه ساختمان ناصرخسرو(تلکس سابق) 70.000.000 ریال
3 فروش 11 دستگاه لیفتراک اسقاط محوطه انبار13خلیج 281.000.000ریال
• زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت00:01روزچهارشنبه مورخ17/07/98 تا ساعت19:00روزدوشنبه مورخ29/07/98 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
• مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 900.000 ریال (نهصدهزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
• نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزشنبه مورخ 20/07/98 تا ساعت16:30روزسه شنبه مورخ30/07/98 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی: تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.
• زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ11/08/98 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ11/08/98) درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
• تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده به تفکیک هرپارتی بشرح جدول فوق می باشد که جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبالغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.
• بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت09:00 روز یکشنبه مورخ 12/08/98 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد . ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.


شرکت ارتباطات زیرساخت