مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 22قلم لوازم وتجهیزات نیرو مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان گیلان

مزایده

حراج استان گیلان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط شامل آنتن و تجهیزات ارتباطی ، باطری ، تجهیزات مازاد نیرو، دیزل ژنراتور و لوازم متعلقه موجود در استان گیلان را ازطریق حراج آنلاین عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند.خریداران می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی با مرکزتماس41934(تهران) تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
• زمان انتشاردرسامانه: ازساعت08روزشنبه مورخ30/06/98 تاساعت10روزچهارشنبه مورخ10/07/98 می باشد.
• نحوه بازدیدازاقلام: خریداران می بایست ازساعت08:30روزشنبه مورخ30/06/98 تاساعت 15روز سه شنبه مورخ 09/07/98 به نشانی: رشت،میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) خیابان بنت الهدی، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان(تلفن هماهنگی 33132594-013 وآقای میرهاشمی 09358003030) مراجعه تا هماهنگی های لازم جهت بازدید ازاقلام مورد مزایده انجام گردد.
• تضمین شرکت در حراج: ضمانت شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ30.000.000ریال(سی میلیون ریال) می باشدکه می بایست مزایده گران درزمان شرکت درحراج بصورت آنلاین به حساب این شرکت واریز نمایند.
• زمان برگزاری حراج: ازساعت8 تاساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 10/07/98 بصورت آنلاین ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
• شرایط عمومی:
- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا برنده مزایده مکلف است پس از اعلام مجری مزایده از طریق سامانه ستاد، حداکثر ظرف مدت هفت (7) روزکل وجه مبلغ پیشنهادی بعلاوه 9%مالیات برارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نماید وظرف هفت (7) روزکاری پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و درغیراینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور وخروج اقلام مورد مزایده از انبار درمهلت های مذکور و به هرعلت عدول نماید، کل مبلغ واریزی وتضمین وی به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد ومزایده گرحق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
- بدیهی است متعاقباً بعد ازخروج اقلام موردمزایده ، تسویه حساب نهایی انجام می گردد وهمچنین تضمین برنده مزایده پس ازاخذمجوزهای لازم به وی مسترد می گردد.
- مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن 88112154 (تهران) تماس حاصل نمایند.
شرکت ارتباطات زیرساخت