مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 1282 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط استان خوزستان

مزایده

98/2

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده شماره 98/2
مزایده شماره 10988001022000001 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
فروش 1282 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط استان خوزستان

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد1282 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مراکز زیرساخت استان خوزستان را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره تلفنهای دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
• زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ02/06/98 تا ساعت16:00روزیکشنبه مورخ10/06/98 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
• مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 700.000 ریال (هفتصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
• نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روز یکشنبه مورخ 03/06/98 تا ساعت16:00روزسه شنبه مورخ12/06/98 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی: اهواز،امانیه،خیابان پودات،نبش تخت سلیمان،اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان مراجعه وبا هماهنگی (تلفن تماس:33333028-061) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر ویک نفرهمراه)
• زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ23/06/98 به نشانی تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ23/06/98) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
• تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار350,000,000ریال(سیصدوپنجاه میلیون ریال)می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده)معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگروغیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق الذکر(واحد فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات) تحویل نمایند.
• بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10:00 صبح روزیکشنبه مورخ 24/06/98 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های تهران88112154- اهواز33333028-061تماس حاصل نمایند.


شرکت ارتباطات زیرساخت