مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 650 قلم انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان خراسان جنوبی

مزایده

حراج استان خراسان جنوبی

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد650 قلم شامل لوازم خارج از رده واسقاط استان خراسان جنوبی را به فروش برساند.
• نحوه بازدیدازاقلام:خریداران می‌توانند از طریق نشر آگهی تا ساعت 16:00 روزسه شنبه مورخ 25/04/98 به نشانی بیرجند، خیابان شهدا، مدیریت ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی مراجعه تا هماهنگی های لازم جهت بازدیدمزایده گران ازاقلام موردمزایده انجام گردد.
• تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار ونحوه ارائه پیشنهادات: مزایده گران جهت شرکت درحراج می بایست یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 250.000.000 ریال با اعتباراولیه 3 ماه وقابل تمدید با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه وکلیه اسناد، مدارک ولیست اقلام را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد با ذکر نام و مشخصات مزایده¬گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه، کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد پستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار،‌درپاکت دربسته قرارداده وتا ساعت10روز چهارشنبه مورخ 26/04/98 به نشانی فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
• زمان ومکان برگزاری حراج:
جلسه بازگشائی پاکات، رأس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 26/04/98 به نشانی فوق در محل مدیریت ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی برگزار می‌گردد.
شرایط:
1- شرکت وحضورکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی یا نمایندگان مطلع وتام الاختیار آنها با دردست داشتن معرفی نامه کتبی وهمراه داشتن مدارک شناسایی(اصل شناسنامه کارت ملی)درجلسه بازگشایی پاکات وپیشنهادات بلامانع می باشد.
2- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا مزایده گر درصورت برنده شدن، موظف است درهمان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز ومابقی وجه را ظرف مدت 2روزاداری به حساب مذکور واریز نموده وپس از صدور حواله خروج ظرف مدت 5روزنسبت به خروج اقلام اقدام نماید.درغیراینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجوه مذکور وخروج اقلام مورد مزایده از انبار در مهلت های مقرر و به هرعلت عدول نماید، تضامین وی به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
3- تضمین شرکت درمزایده برنده،پس از واریز کل وجه اقلام مذکور به وی مستردخواهدگردید.
4- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانندبه سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن ثابت1-32214470 و تلفن همراه 09151602186 (آقای حسن جعفری) تماس حاصل فرمایند.
شرکت ارتباطات زیرساخت