مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 75 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط موجود دراستان اصفهان

مزایده

حراج شماره 1/98 استان اصفهان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 75 قلم تجهیزات فنی مخابراتی اسقاط و خارج از رده موجود دراستان اصفهان را از طریق حراج عمومی بفروش برساند.
• نحوه بازدیدازاقلام : خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت10:00روز یکشنبه مورخ 23/04/98 به نشانی : اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شرقی، مرکز مایکروویو بیسیم (تلفن هماهنگی: 32242883 و 09132088524 -آقای میرزایی) مراجعه تا هماهنگی های لازم جهت بازدید مزایده گران از اقلام مورد مزایده انجام گردد.
• تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و نحوه ارائه پیشنهادات : مزایده گران جهت شرکت درحراج می بایست یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 125.000.000 ریال با اعتباراولیه 3 ماه و قابل تمدید با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه وکلیه اسناد، مدارک ولیست اقلام را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد با ذکر نام و مشخصات مزایده¬گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه، کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد پستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار،‌ درپاکت دربسته قرارداده و تا ساعت11همان روز یکشنبه مورخ 23/04/98 به واحد مالی این اداره کل واقع در اصفهان– خیابان باغ گلدسته – نبش خیابان شهید بهشتی نژاد – مجتمع مخابراتی شهید بهشتی تحویل و رسید دریافت نمایند.
• زمان و مکان برگزاری حراج : راس ساعت 11:30روز یکشنبه مورخ 23/04/98 واقع در اصفهان– خیابان بزرگمهر– انتهای خیابان بیسیم شرقی ،مرکز مایکروویو بیسیم می باشد.
شرایط:
1- شرکت و حضورکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا نمایندگان مطلع و تام الاختیار آنها با دردست داشتن معرفی نامه کتبی در حراج بلامانع می باشد.
2- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا مزایده گر درصورت برنده شدن، موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2روز اداری به حساب مذکور واریز نموده وپس از صدور حواله خروج ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید. درغیراینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجوه مذکور وخروج اقلام مورد مزایده از انبار در مهلت های مقرر و به هرعلت عدول نماید، تضامین وی به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
3- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقلام مذکور به وی مسترد خواهدگردید.
4- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره32242883-031 تماس حاصل فرمایند.
شرکت ارتباطات زیرساخت