مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 9دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط واخذگواهی اسقاط

مزایده

تجدید 98/1

زیرساخت

زیرساخت

حراج شماره 3098001022000002 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
فروش 9دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط واخذگواهی اسقاط
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد9دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط را ازطریق مزایده وطبق یک برگ شرایط عمومی حراج، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به مراکز اسقاط وبازیافت خودرو که دارای مجوزرسمی وتحت نظارت ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور می باشند بفروش برساند. مراکزمجازمذکور می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
• زمان انتشاردرسایت: ازساعت08:00روزشنبه مورخ18/03/98 تا ساعت10:00 روزچهارشنبه مورخ22/03/98 می باشد.
• نحوه بازدید از اقلام: مهلت بازدید ازساعت08:30 روزشنبه مورخ 18/03/98 تا ساعت16:00روز سه شنبه مورخ21/03/98 می باشدکه شرکت کنندگان (مراکزاسقاط مجاز) می بایست کتبا ًنسبت به معرفی نماینده اقدام وبه نشانی:تهران،خیابان شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهیدقندی،ورودی 17 شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه اول اتاق112 (تلفن هماهنگی: 88113812 و88113169) مراجعه تاهماهنگیهای لازم جهت بازدید فرد معرفی شده ویک نفرهمراه از خودروهای موردمزایده انجام گردد.
• تضمین شرکت درحراج: ضمانت شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 200.000.000 ریال (دویست میلیون ریال) می باشد که می بایست درزمان شرکت درحراج بصورت آنلاین توسط مزایده گران به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نمایند.
• زمان برگزاری حراج: زمان برگزاری حراج وثبت پیشنهادات ازساعت08:00 تا ساعت10:00 روز چهارشنبه مورخ22/03/98 بصورت آنلاین ازطریق سامانه ستاد می باشد. ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.


شرکت ارتباطات زیرساخت