مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید خدمات مشاوره ، طراحی ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی ، نگهداری و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت عملیات شبکه و کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیر ساخت

فراخوان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی شماره 98/11

زیرساخت

زیرساخت

درج نوبت اول و دوم الزامی است
بسمه تعالی
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی شماره 11/98
فراخوان شماره 2098001022000006     

خرید خدمات مشاوره ، طراحی ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی ، نگهداری و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت عملیات شبکه و کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیر ساخت ( OSS/BSS)
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند " هـ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات به منظور شناسایی مشاوران ، نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران به منظور خرید خدمات مشاوره ، طراحی ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی ، نگهداری و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت عملیات شبکه و کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیر ساخت ( OSS/BSS ) اقدام نماید . لذا از کلیه مشاوران متقاضی مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر که دارای گواهینامه معتبر انفورماتیک دررشته مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک ، فناوری اطلاعات و ارتباطات - تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات - شبکه داده‌ها‌ی رایـانه ای و مخابراتی با رتبه یک و در رشـته خدمات پشتیبانی با حداقل رتـبه دو باشند دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .
واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:
1- نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه همکف، دورنگار : 88466779 – تلفن : 27-88113526
2- بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.
3-زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 29/2/98 تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ2/3/98
4-آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط فراخوان تا ساعت 16 روز شنبه مورخ11/3/98 در سامانه ستاد ثبت نماید .
5-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ 12/3/98 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .
پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

شرکت ارتباطات زیر ساخت