مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 9دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط واخذگواهی اسقاط

مزایده

98/1

زیرساخت

زیرساخت

حراج شماره 3098001022000001 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
فروش 9دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط واخذگواهی اسقاط
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد9دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به مراکز اسقاط وبازیافت خودرو که دارای مجوزرسمی وتحت نظارت ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور می باشند بفروش برساند. مراکزمجازمذکور می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
• زمان انتشاردرسایت: ازساعت08:00روزسه شنبه مورخ24/02/98 تا ساعت12:00روزچهارشنبه مورخ01/03/98 می باشد.
• نحوه بازدید از اقلام: مهلت بازدید ازساعت08:30 روزسه شنبه مورخ 24/02/98 تا ساعت16:00روز دوشنبه مورخ30/02/98 می باشدکه شرکت کنندگان (مراکزاسقاط مجاز) می بایست کتبا ًنسبت به معرفی نماینده اقدام وبه نشانی:تهران،خیابان شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهیدقندی،ورودی 17 شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه اول اتاق112 (تلفن هماهنگی: 88113812 و88113169) مراجعه تاهماهنگیهای لازم جهت بازدید فرد معرفی شده ویک نفرهمراه از خودروهای موردمزایده انجام گردد.
• زمان برگزاری حراج: زمان برگزاری حراج وثبت پیشنهادات ازساعت08:00 تا ساعت12:00 روز چهارشنبه مورخ01/03/98 بصورت آنلاین ازطریق سامانه ستاد می باشد. ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.
• شرایط عمومی
- انجام کلیه مراحل اداری درخصوص ثبت نام خودروها درسامانه www.nosazin.org ودریافت کدرهگیری ومجوز اسقاط خودروها ،فک پلاک ،همچنین هزینه حمل ونقل خودروها درتمام مراحل تا پایان کاربه عهده مرکزاسقاط می باشد.
- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا برنده مزایده (مرکز اسقاط) مکلف است پس ازاعلام مجری مزایده ازطریق سامانه ستاد، حداکثرظرف مدت هفت(7)روزکل وجه مبلغ پیشنهادی به ازاء هرکیلوگرم را براساس برآورد وزنی 9 دستگاه خودروی مذکورکه حدوداً 40000کیلوگرم(40تن) تعیین می گردد به صورت علی الحساب به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نمایدوهمچنین نسبت به تهیه یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر معادل10% بابت تضمین انجام تعهدات با اعتباراولیه سه ماه وقابل تمدید به نام شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام وارائه نمایدوظرف ده(10)روزکاری پس ازصدورحواله انبارنسبت به خروج آن ازانباراین شرکت اقدام نماید و درغیراینصورت چنانچه برنده اول از پرداخت وجه مذکور وخروج خودروهای موردمزایده ازانبار درمهلت های مذکور وعدم ارائه گواهی اسقاط خودروها به هرعلت عدول نماید، کل مبلغ واریزی وتضمین انجام تعهدات وی به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد ومزایده گرحق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
- بدیهی است متعاقباً بعد ازطی مراحل اسقاط وتعیین دقیق وزن وتحویل گواهی اسقاط خودروها ، نسبت به مابه تفاوت مبلغ مزایده اقدام و تسویه حساب نهایی انجام می گردد وهمچنین تضمین انجام تعهدات برنده مزایده پس ازاخذمجوزهای لازم به وی مسترد می گردد.


شرکت ارتباطات زیرساخت