مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 130 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط درقالب 2پارتی

مزایده

حراج استان خراسان رضوی

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 130 قلم تجهیزات خارج از رده موجود در استان خرسان رضوی را درقالب 2پارتی به شرح جدول ذیل بفروش برساند.

شماره پارتی

موضوع

مبلغ تضمین شرکت درمزایده

1

فروش81 قلم لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقردر جاده شاندیزایستگاه ویرانی

50.000.000ریال

2

فروش 49 قلم آنتن بشقابیTELTERA-NERA-NEC500خارج از رده مستقردر کیلومتر15 اتوبان باغچه ایستگاه خواجه مراد

60.000.000ریال

خریداران می­توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 11/12/97 با هماهنگی نماینده این شرکت آقای رحمان محمدزاده (تلفن تماس 09153310889) از اقلام مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبربابت هرپارتی به شرح جدول فوق با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ صدور و با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارک و لیست اقلام را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد با ذکر نام و مشخصات مزایده­گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه، کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد پستی، شماره تلفن، همراه و دورنگار،‌ در پاکت در بسته قرارداده و تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 12/12/97 به نشانی: مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 12، ساختمان پست بانک، طبقه ششم،  اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی تحویل نمایند.

شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 روزدوشنبه مورخ 13/12/97 به نشانی فوق در محل ساختمان اداری اداره کل شرکت ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی برگزار می­گردد.

شرایط:

1-  مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام الاختیار آنها می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات و پیشنهادات حضور یابند.

2-    تضمین شرکت در مزایده برنده،  پس از واریز کل وجه اقلام مذکور به وی مسترد خواهد گردید.

3-  در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب IR410100004001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.

4-    متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی­توانندبه سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره 09153310889 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                         شرکت ارتباطات زیرساخت