مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 16دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط و3دستگاه کفی تریلی کمرشکن واخذگواهی اسقاط

مزایده

97/6

زیرساخت

زیرساخت

مزایده شماره 100971022000011 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
فروش 16دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط و3دستگاه کفی تریلی کمرشکن واخذگواهی اسقاط
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد16دستگاه خودروی سبک وسنگین اسقاط و3دستگاه کفی تریلی کمرشکن اسقاط را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به مراکز اسقاط وبازیافت خودرو که دارای مجوزرسمی وتحت نظارت ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور می باشند بفروش برساند. مراکزمجازمذکور می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
• زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت00:01روزشنبه مورخ27/11/97 تا ساعت16:00روزسه شنبه مورخ07/12/97 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
• مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 200.000 ریال (دویست هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
• نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30 روزیکشنبه مورخ 28/11/97 تا ساعت16:30روزسه شنبه مورخ 07/12/97 می باشدکه مزایده گران می بایست پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده درسامانه،به آدرس:تهران،خیابان شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهیدقندی،ورودی 17 شرکت ارتباطات زیرساخت،محوطه بی سیم،اداره نظارت برامورترابری (تلفن هماهنگی: 88113812 و88114469) مراجعه تاهماهنگیهای لازم جهت بازدید فردشرکت کننده ویک نفرهمراه از خودروهای موردمزایده انجام گردد.
• زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ18/12/97 به نشانی به آدرس تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگوی،اطاق فروش اسنادکمیسیون معاملات، تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ18/12/97) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
• تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار200.000.000ریال(دویست میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت نقدی به حساب شماره 37455 با شناسه شبایIR840100004001048306374554 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت ارتباطات زیرساخت واریزویا معادل آن یک فقره ضمانتنامه بانکی (مطابق بندج-8 شرایط مزایده) قابل تمدیدوغیرقابل انتقال با حداقل سه ماه اعتبارازتاریخ صدور ارائه نماید وتصویر واریزنامه ویا ضمانتنامه را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل آن را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس: فوق الذکرواحد فروش اسنادکمیسیون معاملات، تحویل نمایند.
• بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ20/12/97 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.


شرکت ارتباطات زیرساخت