مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش11 قلم شامل لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان فارس

مزایده

حراج استان فارس

زیرساخت

زیرساختشرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 11 قلم شامل لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده واسقاط موجود درمراکز وایستگاههای استان فارس را بفروش برساند.خریداران می­توانند از تاریخ نشرآگهی، تا ساعت 15 روزشنبه مورخ27/11/97 بمنظور هماهنگی جهت بازدید ازاقلام موردنظر به نشانی: شیراز،خیابان قصردشت ،خیابان ولیعصر(عج)،اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس مراجعه نمایندوپس از رویت از اقلام مزایده (جرئیات محل اقلام موجود درمراکز وایستگاههای فوق درفرم پیشنهاد قیمت ذکرشده است)، پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر ،قابل تمدید و با اعتبار اولیه3 ماه ازتاریخ صدور باعنوان شرکت درفرآیندارجاع کار به مبلغ 000/000/70ریال(هفتادمیلیون ریال) به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه واصل ضمانتنامه وکلیه اسناد،مدارک ولیست اقلام راکه همه صفحات به مهروامضاءمجازپیشنهاددهنده رسیده باشد با ذکرنام ومشخصات مزایده­گر به همراه مستندات مربوطه نظیرتصویرشناسنامه،کارت ملی ونشانی دقیق محل کاروسکونت با ذکرکدپستی،شماره تلفن،همراه ودورنگار،‌درپاکت سربسته قرارداده وتا ساعت12روز یکشنبه مورخ 28/11/97 به نشانی فوق الذکر،ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس تحویل ورسیددریافت نمایند.

شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ29/11/97 به نشانی مذکور درمحل ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس برگزار می گردد.

شرایط:

مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام الاختیارآنها می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات و پیشنهادات حضور یابند.
تضمین شرکت در فرآیندارجاع کارمزایده،برنده پس از واریزکل وجه اقلام مذکور به وی مستردخواهد گردید.
در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 7 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره ثابت 07136294933 داخلی108 و شماره همراه 09173399808 آقای اثنی عشریه تماس حاصل نمایند.

شرکت ارتباطات زیرساخت