مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 10دستگاه خودروی سواری قابل شماره گذاری

مزایده

97/5

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده شماره 5/97
 
مزایده شماره 100971022000009 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
 
فروش 10دستگاه خودروی سواری قابل شماره گذاری
 
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد10دستگاه خودروی سواری قابل شماره گذاری را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 
زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت00:01روزشنبه مورخ15/10/97 تا ساعت19:00روزسه شنبه مورخ25/10/97 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 600.000 ریال (ششصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30 روزشنبه مورخ 15/10/97 تا ساعت16:30روزسه شنبه مورخ25/10/97 می باشدکه مزایده گران می بایست پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده درسامانه ، به آدرس:تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهیدقندی،ورودی 17 شرکت ارتباطات زیرساخت،محوطه بی سیم،اداره نظارت برامورترابری (تلفن هماهنگی: 88113812 و88114469) مراجعه تاهماهنگیهای لازم جهت بازدید فردشرکت کننده ویک نفرهمراه از خودروهای موردمزایده انجام گردد.
زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ06/11/97 به نشانی به آدرس تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگوی،اطاق فروش اسنادکمیسیون معاملات، تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ06/11/97) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار15.000.000ریال(پانزده میلیون ریال) برای هرخودرو می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را بابت هرخودرو به صورت نقدی به حساب شماره 37455 با شناسه شبایIR840100004001048306374554 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت ارتباطات زیرساخت واریزویا معادل آن یک فقره ضمانتنامه بانکی (مطابق بندج-8 شرایط مزایده) قابل تمدیدوغیرقابل انتقال با حداقل سه ماه اعتبارازتاریخ صدور ارائه نماید وتصویر واریزنامه ویا ضمانتنامه را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل آن را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس: فوق الذکرواحد فروش اسنادکمیسیون معاملات، تحویل نمایند.
بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ08/11/97 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.
 
شرکت ارتباطات زیرساخت