مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده شماره 97/4 ( فروش 335 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط)

مزایده

97/4

زیرساخت

زیرساخت

بسمه تعالی
 
آگهی مزایده شماره 4/97
 
مزایده شماره 100971022000008 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
 
فروش 335 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط
 
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد335 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مجتمع انبارهای 8 و13و14خلیج  و16کردان را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 
زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت00:01روزسه شنبه مورخ11/10/97 تا ساعت19:00روزسه شنبه مورخ18/10/97 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 000/600 ریال (ششصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزچهارشنبه مورخ 12/10/97 تا ساعت16:30روزچهارشنبه مورخ19/10/97 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی: تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.
زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ29/10/97 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ29/10/97) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار000/000/550 ریال(پانصدوپنجاه میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.
بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ01/11/97 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.
 
 شرکت ارتباطات زیرساخت