مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش11 قلم شامل لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان فارس

مزایده

مزایده استان فارس

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده
 
فروش11 قلم شامل لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان فارس
 
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 11 قلم شامل لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده واسقاط موجود درمراکز وایستگاههای استان فارس را بفروش برساند.خریداران می­توانند از تاریخ نشرآگهی، تا ساعت 15 روزدوشنبه مورخ17/10/97 بمنظور هماهنگی جهت بازدید ازاقلام موردنظر به نشانی: شیراز،خیابان قصردشت ،خیابان ولیعصر(عج)،اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس مراجعه نمایندوپس از رویت از اقلام مزایده که جرئیات محل اجناس موجود مراکز وایستگاههای فوق درفرم پیشنهاد قیمت ذکرشده است، پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی باعنوان شرکت درفرآیندارجاع کار به مبلغ 000/000/70ریال(هفتادمیلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه3 ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت وبا قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه واصل ضمانتنامه وکلیه اسناد،مدارک ولیست اقلام راکه همه صفحات به مهروامضاءمجازپیشنهاددهنده رسیده باشد با ذکرنام ومشخصات مزایده­گر  به همراه مستندات مربوطه نظیرتصویرشناسنامه،کارت ملی ونشانی دقیق محل کاروسکونت با ذکرکدپستی،شماره تلفن،همراه ودورنگار،‌درپاکت دربسته قرارداده وتا ساعت12روزسه شنبه مورخ 18/10/97 به نشانی شیراز خیابان قصردشت ، خیابان ولیعصر ، ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس تحویل ورسیددریافت نمایند.
 
شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ19/10/97 به نشانی مذکور درمحل ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس برگزار می گردد.
شرایط:
 
مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام الاختیار آنها می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات و پیشنهادات حضور یابند.
تضمین شرکت در فرآیندارجاع کارمزایده،برنده پس از واریزکل وجه اقلام مذکور به وی مستردخواهد گردید.
در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 7 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره ثابت 07136294933 داخلی108 و شماره همراه 09173399808 آقای اثنی عشریه تماس حاصل نمایند.
 
 شرکت ارتباطات زیرساخت