مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 305 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط

مزایده

تجدید 97/1

زیرساخت

زیرساخت

آگهی تجدید مزایده شماره 97/1

مزایده شماره  ۱۰۰۹۷۱۰۲۲۰۰۰۰۰4 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

فروش 305 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد305 قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مجتمع انبارهای خلیج وساختمان ناصرخسرو(تلکس سابق) را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شرح جدول ذیل بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

پارتی

موضوع

محل استقرار اقلام

مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار

1

فروش304 قلم لوازم وتجهیزات خارج ازرده واسقاط

مجتمع انبارهای شماره8 و13و14 خلیج

250.000.000 ریال

2

فروش 1 قلم شامل حدود 30تن انواع آهن آلات وآلومینیوم اسقاط

محوطه ساختمان ناصرخسرو(تلکس سابق)

50.000.000ریال

 
  • زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت00:01روزپنجشنبه مورخ15/06/97 تا ساعت19:00روزسه شنبه مورخ20/06/97 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
  • مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 700.000 ریال (هفتصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
  • نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزشنبه مورخ 17/06/97 تا ساعت16:30روزچهارشنبه مورخ21/06/97 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی: تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.
  • زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزیکشنبه مورخ01/07/97 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزیکشنبه مورخ01/07/97) درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
  • تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده به تفکیک هرپارتی بشرح جدول فوق می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبالغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده)معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.
  • بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10 صبح روزدوشنبه مورخ 02/07/97 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد . ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات  بیشتر میتوانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154-88112133 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت