مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش10قلم لوازم وتجهیزات نیرو مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان گیلان

مزایده

آگهی حراج استان گیلان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد انواع لوازم و تجهیزات نیرو مازاد شامل دیزل ژنراتور و لوازم متعلقه موجود در استان گیلان را از طریق حراج عمومی بفروش برساند.

  • خریداران می توانند ازتاریخ نشرآگهی تاساعت 15روز شنبه مورخ 10/06/97 با هماهنگی نماینده این شرکت آقای مصطفی آذر ارجمند (تلفن تماس 09113420365- 33132595-013) به نشانی: رشت،میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) خیابان بنت الهدی،اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان ازاقلام موردنظر بازدید نمایند وپیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 30.000.000ریال(سی میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه3 ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت وبا قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه واصل ضمانتنامه وکلیه اسناد،مدارک ولیست اقلام راکه همه صفحات به مهروامضاءمجازپیشنهاددهنده رسیده باشدبا ذکرنام ومشخصات مزایده­گربه همراه مستندات مربوطه نظیرتصویرشناسنامه،کارت ملی ونشانی دقیق محل کاروسکونت با ذکرکدپستی،شماره تلفن،همراه ودورنگار،‌درپاکت دربسته قرارداده وتا ساعت 14روزیکشنبه مورخ 11/06/97 به نشانی فوق الذکر- اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان تحویل ورسیددریافت نمایند.
  • شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 12/06/97 به نشانی مذکور درمحل ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان برگزار می گردد.

شرایط:

  1. مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام الاختیار آنها می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات و پیشنهادات حضور یابند.
  2. تضمین شرکت در مزایده، برنده پس از واریز کل وجه اقلام مذکور به وی مسترد خواهد گردید.
  3. در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نامه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.
  4. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به سایتWWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره 33132595-013 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                         شرکت ارتباطات زیرساخت