مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 74 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط

مزایده

97/3

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده شماره 3/97

مزایده شماره  ۱۰۰۹۷۱۰۲۲۰۰۰۰۰3 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

فروش 74 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد74 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مراکزمخابراتی استان اصفهان را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره های دفترثبت نام88969737 و85193768 ومرکزتماس41934 تماس حاصل نمایندویا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  • زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت00:01روزیکشنبه مورخ28/05/97 تا ساعت19:00روزدوشنبه مورخ05/06/97 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
  • مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 700.000 ریال (هفتصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
  • نحوه بازدیدازاقلام:مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزدوشنبه مورخ 29/05/97 تا ساعت16:30روزسه شنبه مورخ06/06/97 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی: اصفهان،خیابان گلدسته،ابتدای خیابان شهیدبهشتی نژاد،اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان مراجعه وباهماهنگی (تلفن تماس:32220314-031) ازاقلام موردنظر بازدید نمایند.
  • زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ17/06/97 به نشانی تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت19:00همان روز (روزشنبه مورخ17/06/97) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
  • تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار250,000,000ریال(دویست وپنجاه میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق الذکر(واحد فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات) تحویل نمایند.
  • بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 09:00 صبح روزیکشنبه مورخ 18/06/97 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفنهای تهران88112154- اصفهان32220314 -031 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت