مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 397 قلم لوازم و تجهزات اداری و آهن آلات خارج از رده و اسقاط استان مازندران

مزایده

حراج استان مازندران

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 397 قلم تجهیزات خارج از رده واسقاط موجود در استان مازندران را بفروش برساند.

خریداران می­توانند از تاریخ نشر آگهی، تا ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 10/05/1397 از اقلام موردنظر به نشانی: بابل، میدان کارگر، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران بازدید نمایند وپیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 100.000.000ریال(یکصد میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه3 ماه ازتاریخ پیشنهاد قیمت وبا قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه واصل ضمانتنامه وکلیه اسناد،مدارک ولیست اقلام راکه همه صفحات به مهروامضاءمجازپیشنهاددهنده رسیده باشد با ذکرنام ومشخصات مزایده­گربه همراه مستندات مربوطه نظیرتصویرشناسنامه،کارت ملی ونشانی دقیق محل کاروسکونت با ذکرکدپستی،شماره تلفن،همراه ودورنگار،‌درپاکت دربسته قرارداده وتا ساعت 14روزدوشنبه مورخ 15/05/1397 به نشانی فوق الذکر- اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران تحویل ورسیددریافت نمایند.

  • شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 16/5/1397 به نشانی مذکور درمحل ساختمان اداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران برگزار می گردد.

شرایط:

  1. مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام الاختیار آنها می­توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات و پیشنهادات حضور یابند.
  2. تضمین شرکت در مزایده، برنده پس از واریز کل وجه اقلام مذکور به وی مسترد خواهد گردید.
  3. در صورت برنده شدن، متقاضی موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نامه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.
  4. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به سایتWWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره 32314970-011 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                         شرکت ارتباطات زیرساخت