مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری (دیزل ژنراتور پرظرفیت)

فراخوان

96/4

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، به منظور شناسایی مشاوران، نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری (دیزل ژنراتور پرظرفیت) اقدام نماید. لذا از کلیه مشاوران متقاضی مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

  1. شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای گواهینامه معتبر صلاحیت خدمات مشاوره ـ پایه 1 در زمینه تولید نیرو ـ از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
  2. هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی رایگان می باشد.
  3. دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت  16    روز شنبه مورخ 6/3/96
  4. مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی : حداکثر تا ساعت    16 روز سه شنبه  مورخ 16/3/96
  5. بازگشایی پاکات استعلام ارزیابی کیفی : ساعت9 صبحروزچهارشنبهمورخ  17/3/96
  6. دریافت مدارک :
  • تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، دبیرخانه، واحد پاسخگویی بخش فروش اسناد مناقصه و مزایده (امور هماهنگی کمیسیون معاملات) .
  • پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
  1. تحویل مدارک تکمیل شده : ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس فوق.
  2. ضمناً مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سوالات فنی با شماره 88113258 و غیرفنی با شماره 88112141 تماس و یا به آدرس www.tic.ir مراجعه نمایند.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله، در چارچوب ضوابط و مقررات از مشاوران واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

 

شرکت ارتباطات زیرساخت