مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی استان های کشور (به تفکیک)

فراخوان

95/43

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، به منظور شناسایی پیمانکاران، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی استان های کشور (به تفکیک) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های متقاضی مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

 1. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای حداقل یکی از گواهی های معتبر الف ـ حداقل پایه 3 ارتباطات ب ـ حداقل رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک در رشته خدمات پشتیبانی یا شبکه داده ها، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
 2. هیچیک از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه، یا شرکتهای وابسته به آنها (بصورت مستقیم یا غیر مستقیم) مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.
 3. بر اساس رتبه صلاحیت (بند یک فوق)، هر شرکت می تواند مطابق استعلام ارزیابی در لیست کوتاه بیش از یک استان قرار گیرد.
 4. هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی رایگان می باشد.
 5. دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت 10 روز شنبه مورخ 14/12/95       
 6. مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی : حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 28/12/95
 7. بازگشایی پاکات استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز شنبه مورخ28/12/95
 8.   دریافت مدارک :
 • تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه 4، واحد 404 .
 • پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
 1. تحویل مدارک تکمیل شده : ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس فوق.
 2. ضمناً مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88116379 تماس و یا به آدرس www.tic.ir مراجعه نمایند.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله، در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت