مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

لغو فراخوان ارزیابی کیفی

فراخوان

94/76

زیرساخت

زیرساخت

 کلیه دریافت کنندگان فراخوان ارزیابی کیفی شماره 94/76

موضوع : لغو فراخوان ارزیابی کیفی

 

باسلام  

بدینوسیله به آگاهی کلیه دریافت کنندگان اسناد  فراخوان ارزیابی کیفی شماره 94/76 با موضوع خرید تجهیزات پروژه شبکه امید یک می رساند به علت تغییرات در اسناد ارزیابی کیفی و ونوع برگزاری مناقصه مذکور این فراخوان لغو و متعاقبا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع رسانی خواهد گردید.

امور هماهنگی کمیسیون معاملات