مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید تجهیزات پروژه شبکه امید یک ارتباطات زیرساخت کشور

فراخوان

94/76

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران (تامین کنندگان) حائز شرایط ذیل مطابق موضوع فوق و منطبق بر سند  فنی ( گزارش شناخت ) مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه  شرکت های واجد شرایط دعوت ­می شود تا براساس موارد و مندرجات ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تامین کنندگان اقدام نمایند :

1-    دارا بودن گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی­کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) در کلیه موارد ذیل:  

 الف - حداقل رتبه یک شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی

          ب -  حداقل رتبه دو خدمات پشتیبانی

          ج -  حداقل رتبه دو آموزش و پژوهش

-      مناقصه گران (تامین کنندگان) می بایست نسبت به ارائه تصویر آن اقدام نمایند . بدیهی است چنانچه شرکتی فاقد این شرط باشد، به اسناد و مدارک شرکت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-     متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه رسمی از تاریخ نشر فراخوان و حداکثر تا تاریخ 21/11/94 نسبت به دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

3-     آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 8/12/94       می باشد.

4-     بازگشایی پاکات فراخوان ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 9/12/94

5-    محل دریافت مدارک :تهران،خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت، طبقه چهارم، اتاق 403 و محل تحویل اسناد کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزی می باشد .

6-     اطلاعات تکمیلی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس www.tic.ir موجود می باشد .

7-     شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 88112140 و 88112444 تماس حاصل نمایند.

8-     پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .

9-     شرکت کنندگان در فراخوان موظفند اسناد، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی خودرا دقیقاً مطابق ساختار (چینش) فرم ارزیابی کیفی پیوست اسناد فراخوان و به صورت طبقه بندی شده و یک پارچه به همراه خود ارزیابی، منطبق با امتیازات مندرج در اسناد کیفی فراخوان ارائه نمایند. درصورت عدم رعایت این موضوع کلیه مسئولیت های ناشی ازآن متوجه شرکت کنندگان می باشد.

10-  شرکت کنندگان در فراخوان مجاز به تشکیل کنسرسیوم جهت شرکت در این فراخوان نمی باشند.

11-   بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای شرکت کنندگان دراین فراخوان ایجاد نخواهد کرد .

 

 

                                                                                 شرکت ارتباطات زیرساخت