مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید خدمات انتقال ترافیک VOIP صادره 0X0 بین الملل

فراخوان

94/92

زیرساخت

زیرساخت

     شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران حائز شرایط ذیل ، مطابق موضوع فوق و شرایط مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه  شرکت های واجد شرایط دعوت ­می شود تا نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی ارائه دهندگان خدمات فوق  اقدام نمایند :

1-  مناقصه گران  می بایست نسبت به ارائه تصویر مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )اقدام نمایند . بدیهی است چنانچه شرکتی فاقد این شرط باشد، به اسناد و مدارک شرکت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-  متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه رسمی از تاریخ نشر فراخوان و حداکثر تا سـاعت 15روزدوشنبه مورخ 5/11/ 94 نسبت به دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

3-  آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 20/11/94 می باشد.

4-  محل دریافت و تحویل مدارک :تهران،خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت، طبقه چهارم، اتاق 404 می باشد .

5-   اطلاعات تکمیلی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس www.tic.ir موجود می باشد .

6-    شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 88112126 و 88116385 تماس حاصل نمایند.

7-  پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .

8-    شرکت کنندگان در فراخوان موظفند اسناد، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی خودرا دقیقاً مطابق فرم ارزیابی کیفی پیوست اسناد فراخوان و به صورت طبقه بندی شده و یک پارچه به همراه خود ارزیابی، منطبق با امتیازات مندرج در اسناد کیفی فراخوان ارائه نمایند. درصورت عدم رعایت این موضوع کلیه مسئولیت های ناشی ازآن متوجه شرکت کنندگان می باشد.

9-    شرکت کنندگان در فراخوان مجاز به تشکیل کنسرسیوم جهت شرکت در این فراخوان نمی باشند.

10- بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای شرکت کنندگان دراین فراخوان ایجاد نخواهد کرد .

 

                                                                                 شرکت ارتباطات زیرساخت