مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه شماره 94/16 ، بهینه سازی تجهیزات Access شبکه دیتا

فراخوان

94/16

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران  درخصوص خرید راهکارها وتجهیزات مورد نیاز جهت بهینه سازی تجهیزات Access شبکه دیتا از شرکتهای دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور در حداقل یکی از رشته فعالیتهای خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی ویا پایه یک در رشته ارتباطات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری براساس موارد ذیل به صورت 100% ریالی اقدام نماید و پاکات مناقصه شرکت کنندگانی که امتیاز لازم را در ارزیابی کیفی کسب نمایند، بازگشایی نموده و پس از تعیین برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت برنده اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی ومناقصه اقدام نمایند .

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت-اداره کل تدارکات وپشتیبانی به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه اول، دورنگار: 88112147

بهای فروش اسناد : مبلغ 000/000/10ریال (ده میلیون ریال) می باشد که باید توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شرکت ارتباطات زیرساخت نزد بانک ملی شعبه مخابرات واریز و اصل فیش را به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد تحویل نمایند.

محل دریافت اسناد: ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه چهارم، اتاق 403

زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 16 روزیکشنبه  مورخ  31/3/94

نوع مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/500/7 (هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) میباشد که مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانتنامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط وبا مدت اعتبار اولیه سه ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد، قابل تمدید بنابه درخواست مناقصه گذار برای یک دوره سه ماهه دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی با قید شماره وموضوع مناقصه به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و به عنوان تضمین شرکت درمناقصه و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه)، ضمیمه اسناد مناقصه (در پاکت الف) تحویل نمایند.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را در چهار پاکت به شرح ذیل تحویل نمایند :

1- پاکت ارزیابی کیفی: شامل مستندات مورد نیاز قید شده در اسناد فراخوان مناقصه

2- پاکت الف: حاوی ضمانتنامه تضمین شرکت در مناقصه

3- پاکت ب: حاوی اسناد مناقصه، مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در شرایط مناقصه

4- پاکت ج: حاوی پیشنهاد قیمت

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 16 روز   شنبه مورخ  13/4/94

محل تحویل مدارک تکمیل شده : ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت طبقه چهارم، اتاق 403

محل و زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی مناقصه : ساعت 9 روز  یکشنبه مورخ  14/4/94  در محل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت (بازگشایی پاکات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام می گردد)

توضیح : پاکات الف-ب-ج مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب ننمایند، بازگشایی نگردیده و به مناقصه گران عودت        می گردد و شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 

                                                                                                شرکت ارتباطات زیرساخت