مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های کشور

فراخوان

تمدید 93/71

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های کشور به شماره 71/93 (به شماره ثبتی 200931022000003 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) را به شرح ذیل تمدید می نماید.

-        مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 25/1/94

-        مهلت زمانی تحویل پیشنهاد : تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 8/2/94

-        زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 9/2/94

 

                                                                                                                                             شرکت ارتباطات زیرساخت