مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیرساخت کشور (ناحیه 1)

فراخوان

93/68تمدید

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 68/93 به شماره ثبت (200931022000001) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به شرح ذیل تمدید می نماید :

1-    آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی از سامانه مذکور تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 26/01/94 تمدید می گردد.

2-    آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد ومدارک درخواستی از طریق سامانه مذکور تا ساعت 16 روز چهارشنبه 09/02/94 تمدید می گردد.

 

 

 

                                                          شرکت ارتباطات زیرساخت