مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

تمدید فراخوان ، ارزیابی کیفی مناقصه گران93/71

فراخوان

71/93

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 71/93 خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های کشور(به شماره ثبتی 200931022000003)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به شرح ذیل تمدید می نماید.

-          مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 16 روز یک شنبه تاریخ 16/1/94

-          مهلت زمانی تحویل پیشنهاد : تا ساعت 16 روز یک شنبه تاریخ 30/1/94

 

                                                                                                          شرکت ارتباطات زیرساخت