مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیرساخت کشور (ناحیه 2)

فراخوان

تمدید 93/69

زیرساخت

زیرساخت

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛

1-    شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 69/93 به شماره ثبت ستاد (200931022000002) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

2-     آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی از سامانه مذکور تا ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 28/12/93 تمدید می گردد.

3-    بند 6 آگهی فراخوان 69/93 حذف می گردد.

4-    آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد ومدارک درخواستی همچنان تا ساعت 16 روز چهار شنبه مورخ 19/01/94  می باشد. لیکن تحویل اسناد بایستی از طریق سامانه مذکور انجام پذیرد.

 

                                                                 شرکت ارتباطات زیرساخت