مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 25/92 انجام خدمات نگهداری وراهبری تأسیسات تعدادی از ساختمانها

فراخوان

92/25

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات نگهداری وراهبری تأسیسات تعدادی از ساختمانها اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای گواهی صلاحیت از سوی وزارت کارواموراجتماعی ویا معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند .

2-شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سالهای 90 و 91 خود را ارائه نمایند .

3-ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع قرارداد از کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآورمی باشد.

4-مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان تا ساعت16 شنبه مورخ 27/7/92. میباشد.

5-آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت16 روز دوشنبه مورخ  13/8/92

6-محل دریافت مدارک : تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – روبروی خیابان
شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت - نیم کف غربی – اطاق  4می باشد.

7-شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112159و33293080 تماس و به آدرس www.tic.IR  مراجعه نمایند .

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

 

                                                                           شرکت ارتباطات زیرساخت