مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره15/92 خرید تجهیزات نیروی DC پروژه ارتقاء شبکه انتقال

فراخوان

92/15

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید تجهیزات نیروی DC پروژه ارتقاء شبکه انتقال اقدام نماید .لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ،تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای استانداردهای تولید به شرح مندرج در مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران باشند .

2-شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سالهای 90 و 91 خود را ارئه نمایند .

3-ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع پیمان از کارفرمایان الزامی است .

4-مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت روز سه شنبه مورخ 16/7/92 می باشد.

5-آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روزسه شنبه مورخ  30/7/92

6-محل دریافت مدارک :تهران –خیابان شریعتی-نرسیده به پل سید خندان –روبروی خیابان شهید قندی-ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت –نیم کف غربی-اطاق 4

-پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

7-شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112136 تماس و به آدرس www.tic.ir مراجعه نمایند .

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید  .بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

                                                                                     شرکت ارتباطات زیرساخت